Thương mại

Thương mại

Thương mại

Kinh doanh bất động sản với quyền sở hữu hoặc đi thuê

- Kinh doanh siêu thị

- Kinh doanh khách sạn, nhà hàng

- Kinh doanh xăng dầu